sales@creditpfa.ro

Politica de confidențialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre Credius IFN S.A. – pentru PFA-uri si II-uri

Acest document constituie informarea dumneavoastra privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de creditare și are caracter obligatoriu conform cu art. 13 și 14 din Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.

 1. Date de identificare operator
 • CREDIUS IFN SA, instituție financiară nebancară cu sediul social în Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMAX Center, etaj 3, birou 6, județul Ilfov și sediul ales la punctul de lucru din București, sector 1, str Av. Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1231/2013, CUI 31534882, înscrisă în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110277/ 01.08.2013 și în Registrul Special al BNR sub nr. RS-PJR-42-110086/16.02.2018, e-mail: salut@credius.ro, telefon: 031 9005.

 

 1. Date de contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
 • Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la sediul nostru din București, sector 1, str Av. Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, etaj 1, sau prin e-mail: dpo@credius.ro.

 

 1. Explicare termeni folosiți
 • Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Credius IFN S.A. este operator de date cu caracter personal;
 • Persoana împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenta sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Persoana vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Date cu caracter personal – orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabila („persoana vizată”); persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum numele, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online etc;
 • Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Sistem de evidență a datelor – orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.

 

 1. Temei legal
 • Credius IFN S.A. prelucrează date cu caracter personal având urmatoarele temeiuri legale:
 • Încheierea/executarea contractului de credit – inclusiv toate demersurile necesare în vederea solicitarii și încheierii unui contract de credit;
 • Obligație legală a Credius IFN S.A. – conform legislației în vigoare, avem următoarele obligații legale, dar nu ne limităm exclusiv la: cunoașterea clientelei, evaluarea bonității, prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului și a riscul de fraudă etc;
 • Interesul legitim al Credius IFN S.A. – ex. dezvoltarea produselor, monitorizarea portofoliului, cesionarea creditelor etc;
 • Consimțământ – privind primirea mesajelor publicitare și de interogare a bazei de date a ANAF;
 • Aveți dreptul de a solicita în orice moment retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal, ce nu va afecta în niciul fel relația contractuală dintre dumneavoastră și Credius IFN S.A;
 • În masura în care ați solicitat să primiți alerte sau orice altfel de notificari din partea site-ului cu privire la produsele și serviciile Credius IFN S.A, ale societăților din grup și ale partenerilor, care pot fi considerate comunicări comerciale, veți avea posibilitatea în orice moment să vă dezabonați de la primirea acestora lăsând un mesaj pe chat, sunând în call center sau trimițând un mail la dpo@credius.ro. În cazul în care transmiteți date cu caracter personal către acest site, este posibil să combinăm aceste date, cu excepția cazurilor în care specificăm altfel la punctul de colectare. Vom lua masuri suficiente pentru ca datele cu caracter personal să nu fie amestecate cu cele colectate pasiv, daca este cazul.

 

 1. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal și baza legală
 • Având în vedere legislația națională în vigoare (Legea 93/2009 privind insituțiile financiare nebancare, Regulamenul BNR 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, Regulament BNR 17/2012 privind unele condiții de creditare, OUG 50/2010 – privind contractele de credit pentru consumatori, OG 21/1992 privind protecția consumatorilor), precum și cea europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679), Credius IFN S.A. are obligația de a administra datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în condiții de siguranță și doar în conformitate cu scopurile specificate.
 • Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal se aplica doar persoanelor fizice, prin urmare, vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, care au legătură cu entitatea și care doresc să acceseze finanțarea.
 • Datele cu caracter personal sunt folosite în următoarele scopuri:
 1. Efectuarea demersurilor necesare înaintea încheierii unui contract și executarea contractelor deja încheiate;
 2. Pentru derularea și gestionarea relației contractuale (pentru a furniza serviciile solicitate);
 3. Pentru comunicarea aspectelor relevante ce țin de desfășurarea relației contractuale (pentru transmiterea anumitor informații importante, pentru răspunderea și soluționarea solicitărilor, pentru analizarea eligibilității);
 4. Monitorizarea obligațiilor asumate în urma încheierii contractului de credit;
 5. În scopuri statistice și de arhivare (fizică, electronică și back-up);
 6. Pentru transmiterea documentelor solicitate, alerte, comunicări;
 7. În scopuri de afaceri, ce implică analiza datelor, dezvoltarea de noi produse, îmbunătățirea produselor și serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, înțelegerea nevoilor clienților;
 8. Pentru obținerea de informații privind persoanele vizate accesând baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) sau alte baze de date relevante;
 9. Pentru verificarea identității, în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
 10. Pentru monitorizarea securității persoanelor (client și angajați);
 11. Pentru prevenirea dobândirii calității de client a persoanelor cu un comportament suspicios, ce pot împiedica realizarea activităților financiare prudente;
 12. Pentru apărarea în justiție a drepturilor și intereselor Credius IFN S.A.;
 13. Pentru soluționarea litigiilor, desfășurarea investigațiilor etc;
 14. Pentru efectuarea controalelor de risc asupra proceselor Credius IFN S.A.;
 15. Pentru dovedirea acordurilor/cererilor agreate cu clienții fie prin comunicare scrisă (fizică și electronică) sau verbală (înregistrarea convorbirilor);
 16. Pentru transmiterea mesajelor publicitare, în conformitate cu consimțământul acordat de client;
 17. Pentru desfășurarea serviciilor de secretariat;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de legalitate, echitate și transparență și nu aduc atingere intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei vizate.
 • In cazul in care Clientul pune la dispoziția Credius IFN S.A. date cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanți legali, beneficiari reali etc. sau dacă aceste date cu caracter personal sunt prelucrate de catre Credius IFN S.A., Clientul are obligația de a informa persoanele vizate și de a se asigura că aceste persoane și-au exprimat consimțământul privitor la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

 

 1. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate de Credius IFN S.A.
 • Clientul se va asigura că datele cu caracter personal dezvăluite sunt corecte, exacte și actualizate.
 • Putem utiliza urmatoarele date cu caracter personal prelucrate pentru persoana vizată în calitate de persoană fizică:
 1. Date de identificare: nume, prenume, data și locul nașterii, CNP, serie și număr C.I., adresa de domiciliu, fotocopie C.I.;
 2. Date de contact: număr de telefon, adresa de email, adresa de corespondență (dacă datele de contact personale nu sunt separate de datele de contact ale PFA-ului);
 3. Imagine/voce (din C.I., înregistrări convorbiri telefonice/chat);
 4. Date biometrice (ex. Analiza trăsăturilor faciale) – dacă este cazul;
 • Putem utiliza urmatoarele date cu caracter personal prelucrate pentru pentru persoana fizică autorizată:
 1. Denumire;
 2. Forma juridică;
 3. Certificat constatator;
 4. Cod unic de înregistrare;
 5. Adresa sediului social și/sau adresa sediului real;
 6. Rezidența fiscală;
 7. Date de contact: număr de telefon, fax, adresa de poștă electronică;
 8. Extras de cont;
 • Putem utiliza urmatoarele date cu caracter personal prelucrate pentru pentru beneficiarul real:
 1. Natura relației care a generat calificarea de beneficiar real;
 2. Date de identificare: nume, prenume, data și locul nașterii, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, cetățenie, țara de rezidență fiscală și dacă este cazul, numărul de identificare fiscală (NIF).

 

 1. Sursa datelor cu caracter personal
 • Credius IFN S.A. prelucrează datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată sau din surse externe (baze de date achiziționate, ONRC, Biroul de Credit, ANAF, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice etc).
 • Terții persoane juridice, care transmit către Credius IFN S.A., au obligatia de a furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
 • Refuzul de a furniza informațiile necesare și adecvate poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare de care dispunem, dar și a îndeplinirii scopurilor de prelucrare a datelor menționate.
 • Clientul are obligația de a informa Credius IFN S.A. ori de cate ori intervin modificări ale documentelor depuse sau asupra datelor cu caracter personal furnizate pentru a asigura continuitatea relației de afaceri și pentru a respecta obligațiile legale ce intervin de ambele părți.

 

 1. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor, Credius IFN S.A. poate divulga datele cu caracter personal prelurate următoarelor categorii de destinatari:

 1. Persoana vizată;
 2. Reprezentanții legali ai Clientului;
 3. Reprezentanții Credius IFN S.A. (angajați, în vederea realizării activității)
 4. Reprezentanții grupului de firme (în vederea realizării activității)
 5. Biroul de Credit,
 6. Instanțe de judecată
 7. Procesator de plăți etc.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal catre o țară terță sau o organizație internațională

 

 • Nu transferam și nu intenționăm să transferam datele cu caracter personal ale clienților către o țară terță sau o organizație internațională.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

 • Datele cu caracter personal ale clienților sunt stocate pe perioada necesară efectuării demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților curente din cadrul Credius IFN S.A., de relații publice, petiționare, formulare puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuțiilor legate de control și investigare, soluționare a plângerilor, după care vor fi arhivate potrivit legii.

 

 1. Drepturile persoanei vizate și modul de exercitare al acestora

 

 • Dreptul de acces al informațiilor
 • Reprezintă dreptul de a solicita acces de către persoana vizată la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.
  • Dreptul la rectificare
 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt incorecte sau inexacte, persoana vizată are dreptul de a solicita rectificarea acestora. Daca vom comunica terților date despre persoana vizată, vom informa și terții respectivi în privința obligației de a rectifica datele respective.
  • Dreptul de opunere asupra prelucrării datelor
 • Persoana vizata se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Credius IFN S.A.
 • Depunem toate eforturile să ținem cont de dreptul de opoziție, dar persoanele vizate nu se pot opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Credius IFN S.A. daca există o obligație legală de a le prelucra în vederea încheierii și executării unui contract.
  • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Consimțământul se poate retrage în orice moment, la fel de ușor ca și acordarea acestuia, însă acest lucru nu va avea niciun efect asupra datelor prelucrate deja anterior acestei retrageri. Solicitarea de retragere a consimțământului se va transmite în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la adresa punctului de lucru menționat mai sus sau la adresa de email dpo@credius.ro.
  • Drepturi referitoare la utilizarea deciziilor automate
 • Credius IFN S.A. folosește sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor transmise de persoana privată cu caracter personal.
 • Persoana vizată are dreptul de a solicita obținerea intervenției umane din partea Credius IFN S.A., de a-și exprima opinia și de a contesta decizia.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Persoana vizată are dreptul de a solicita restricționarea utilizării datelor cu caracter personal îîn cazul în care se observă că informațiile sunt inexacte, datele sunt prelucrate în mod ilegal, s-a manifestat opunerea utilizării datelor cu caracter personal de către Credius IFN S.A. în interesele legitime ale societății.
  • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Persoana vizată are dreptul de a cere transferul datelor cu caracter personal direct către persoana vizată sau unei alte companii.
 • Acest drept se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin metode automatizate de care dispunem. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele cu caracter personal.
  • Dreptul la ștergere
 • Persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal dacă:
 1. Nu mai avem nevoie de datele respective în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Persoana vizată își manifestă opoziția prelucrării datelor de către Credius IFN S.A. în interesele legitime ale societății sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate;
 3. Societatea prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal în mod ilegal.
  • Dreptul de a depune o plangere
 • Persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi.
 • Pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate pot contacta direct Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Credius IFN S.A. la adresa dpo@credius.ro, sau în scris, la sediul Credius IFN S.A.

 

 1. Prelucrari de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

 

 • Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaza pe art. 6, alin (1), lit. a „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe art. 9 alin (2) lit. a “persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alin. (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrarii efectuate anterior retragerii acestuia.
 • Se poate modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar Credius IFN S.A. va acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
 • Dacă datele cu caracter personal nu sunt cerute în mod specific, Credius IFN S.A. recomanda persoanelor vizare să nu transmită, să nu dezvăluie, informații personale sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială, etnică, opinii politice, religie sau alte credințe, sănătate, antecedente penale sau apartenența sindicală), prin intermediul oricarui mijloc de comunicare. În cazul în care se solicită astfel de date sensibile, vom face acest lucru în baza consimțământului persoanei vizate.
 • În măsura în care persoana vizată a solicitat primirea alertelor sau orice altfel de notificări din partea Credius IFN S.A. cu privire la produsele si serviciile subscrisei, care pot fi considerate comunicări comerciale, persoana vizată are posibilitatea în orice moment de a se dezabona de la primirea acestora urmând instrucțiunile oferite.
 • Credius IFN S.A. nu este răspunzător pentru transmiterea datelor cu caracter personal de pe echipamente neprotejate de aplicatii antivirus, anti spyware si firewall sau de pe echipamente lasate nesupravegheate ale persoanelor vizate (dar nu se limiteaza exclusiv la aceste situatii). Recomandarea Credius IFN S.A. este de a pastra confidentiale credentialele de logare in contul personal.
 • Prelucrarea datelor biometrice presupune obținerea și analizarea trăsăturilor faciale din fotografia actului de identitate și din fotografia chipului persoanei vizate și se realizeaza prin intermediul aplicatiei pusa la dispozitie de catre Credimatic Network, in calitate de operator asociat. e-KYC – modalitate de identificare si de verificare identitatii clientului prin mijloacele de identificare electronica si prin servicii de incredere relevante prevazute din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr 910/2014, sau prin oricare alt proces de identificare sigur, la distanta sau electronic, regelementat, recunoscut, aprobat sau acceptat la nivel national de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.
 • Credimatic Network SRL cu sediul social in Bld. Pipera, nr. 1/I, Cl. ADMAX Center Building, Floor 3, Office 6, Voluntari, Judetul Ilfov, Business Unit: Bucuresti, sector 1, Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Etaj 1, CUI 36217540, J23/2520/2016, a dezvoltat solutia QOOBISS eKYC de identificare la distanta prin mijloace video. Solutia ofera un serviciu de identificare a persoanei la distanta in conformitate cu normele emise de Autoritatea pentru digitalizarea Romaniei, din 11 noiembrie 2021 privind reglementarea, recunoasterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare persoanala la distanta prin mijloace video.

 

 1. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Credius IFN S.A., în Sistemul Biroului de Credit si Centrala Riscurilor de Credit
 • Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu 25.05.2018 a Regulamentului European 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul cresterii nivelului de protectie a datelor dumneavoastra personale si crearii unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, va aducem la cunostinta urmatoarele:
 • CREDIUS IFN SA, institutie financiara nebancara cu sediul social in Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMAX Center, etaj 3, birou 6, judetul Ilfov, si sediul ales la punctul de lucru din Bucuresti, sector 1, str Av. Popisteanu, nr 54A, Expo Business Park, etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1231/2013, CUI 31534882, inscrisa in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110277/ 01.08.2013 si in Registrul Special al BNR sub nr RS-PJR-42-110086/16.02.2018, e-mail: salut@credius.ro, telefon: 031 9005, prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 1. Datele dumneavoastra de identificare,
 2. Date tranzactionale,
 3. Date financiare,
 4. Date demografice, de localizare
 5. Alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastra sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre.

 

 • Prelucrarea datelor
 • Datele dumneavoastra cu caracter personal le prelucram doar pentru scopuri legitime:
 1. De a va furniza produse si servicii financiare (date necesare in vederea incheierii contractului de credit);
 2. De a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in punctele noastre de lucru/la partenerii nostri/online;
 3. In scop de marketing;
 4. Pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor etc;
 • Prelucrarea datelor dumneavoastra personale se intemeiaza intotdeauna pe:
 1. Consimtamantul dumneavoastra, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens;
 2. Incheierea si executarea contractelor desfasurate intre Credius IFN S.A. si dumneavoastra, indeplinirea unei obligatii legale;
 3. Interesul nostru legitim;
 4. Un interes public major.
 • Pentru a va putea oferi produse si servicii personalizate, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului dumneavoastra, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana.

 

 • Transmiterea datelor catre terti
 • Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa trimitem datele dumneavoastra catre entitati din cadrul grupului cu scopul de a ne desfasura activitatea, procesatori de plati, autoritati publice (BNR, ANAF, Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit, executori judecatoresti, notari publici, consultanti externi, imputerniciti, in Romania si/sau Uniunea Europeana etc.

 

 • Perioada de prelucrare a datelor
 • Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, dupa finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu în îndeplinirea obligatiilor legale si contractuale.

 

 • Drepturile dumneavoastra si exercitarea lor
 • Dreptul la informare și acces – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale
 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele dumneavoastra personale inexacte sau le puteti completa
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege
 • Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, prelucrarilor de date din motive legate de situatia particulara in care va aflati, iar in cazul in care prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment, cu consecinta neprimirii informatiilor privitoare la serviciile noastre.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare a datelor, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila nefiind afectata in vreun fel legalitatea prelucrarii acesteia.
 • Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, sector 1, str Av. Popisteanu, nr 54A, Expo Business Park, etaj 1 sau prin email la dpo@credius.ro. De asemenea, va puteti adresa si catre responsabilul cu protectia datelor din cadrul Biroului de Credit din Bucuresti, sector 3, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4 sau prin mail la rpd@birouldecredit.ro.
 • In situatia in care sunt necesare informatii suplimentare sau aveti intrebari cu privire la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact mentionate mai sus.
 • De asemenea, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal in Centrala Riscurilor de Credit (CRC), in vederea indeplinirii obligatiei noastre legale de raportare, va informam:
 1. Se vor primi si se vor raporta la Centrala Riscurilor de Credit urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele dumneavoastra: (a) Situatia riscului global si (b) Situatia creditelor restante.
 2. Se vor transmite catre Centrala Riscurilor de Credit datele dumneavoastra de identificare, inclusiv cele referitoare la creditele restante conform obligatiei si limitei de raportare stabilita de Banca Nationala a Romaniei prin reglementarile emise in acest sens.

 

 • Datele de identificare ale operatorilor
 • Credius IFN S.A., cu sediul social in Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMAX Center, etaj 3, birou 6, judetul Ilfov, si sediul ales la punctul de lucru din Bucuresti, sector 1, str Av. Popisteanu, nr 54A, Expo Business Park, etaj 1 si S.C. Biroul de Credit SA, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).
 • Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.
 • Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

 

 • Temeiul legal si scopul prelucrarii
 • Credius IFN S.A. și Biroul de Credit prelucreaza datele dumneavoastra personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

 

 • Credius IFN S.A. are obligația, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dumneavoastra de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Credius IFN S.A. prelucreaza datele cu caracter personal, inregistrate pe numele dumeavoastra in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

 

 • Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia
 • Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara in scopul mentionat mai sus.
 • Refuzul de a furniza datele dumneavoastra personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Credius IFN S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

 

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit
 • Date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
 • Date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
 • Date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data inchiderii produsului ultimei plati;
 • Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
 • Date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
 • Date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
 • Numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.
 • In procesul de analiza a cererii dumneavoastra de credit Credius IFN S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, Credius IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.
 • Ulterior acordarii creditului, Credius IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit datele dumneavoastra personale prevazute la punctele (1)-(6). Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit si sunt utilizate in scopul mentionat mai sus. Capacitatea dumneavoastra de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte.
 • In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, Credius IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dumneavoastra, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

 

 • FICO® Score de la Biroul de Credit
 • Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.
 • Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.
 • FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.
 • FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.
 • FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, contribuie la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

 

 • Destinatarii datelor 
 • Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat mai sus.
 • Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

 

 • Perioada de stocare
 • Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

 

 • Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri
 • In urma analizarii datelor din Biroul de Credit puteti fi supus unei decizii automatizate.

 

 • Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:
 1. Dreptul de acces la date se poate exercita: printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dumneavoastra. Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Credius IFN S.A. in analiza cererii de credit;
 2. Dreptul de rectificare a datelor,
 3. Dreptul de stergere a datelor,
 4. Dreptul la restrictionarea datelor,
 5. Dreptul de a se opune prelucrarii,
 6. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare. Pentru a nu fi suspus unei decizii automatizate, puteti face o cerere in acest sens adresata Business Microcredit SA
 7. dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.
 • Drepturile pot fi exercitate: prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.
 • Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt: Pentru Participant – dpo@credius.ro / Pentru Biroul de Credit – rpd@birouldecredit.ro

 

ACORD
pentru solicitarea veniturilor persoanelor fizice si/ sau juridice

 

 1. Declaratii referitoare la consultarea informatiilor din bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
 • Am fost informat ca Societatea Credius IFN SA (denumita in cele ce urmeaza „Destinatarul”) doreste sa consulte pe o durata maxima de 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului acord si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/ subsemnatei/ subscrisei in evidentele Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (denumita in cele ce urmeaza „ANAF”) in scopul:
 1. initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice activitatii Destinatarului,
 2. realizarii intereselor legitime ale Destinatarului si/sau
 3. indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii
 • Date cu caracter personal:
 1. date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice autorizate: numele si prenumele/ denumirea, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/ codul unic de inregistrare/ codul de inregistrare fiscala, IP si semnatura;
 2. denumirea formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor, adresa/ sediul formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor;
 3. date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal/ numarul de identificare fiscala;
 4. veniturile realizate din orice fel de activitati (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc);
 5. orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica);
 • Am luat cunostiinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, Credius IFN SA nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus. Inteleg ca prin retragerea acordului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate inainte de momentul retragerii acordului.
 • Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre Credius IFN SA, in atentia responsabilului cu protectia datelor la adresa de corespondenta/ contact dpo@credius.rosau strada Aviator Popisteanu nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat prin prezentul acord.

 

 1. Declaratii referitoare la drepturile persoanei vizate / care a dat declaratiile de mai sus
 • Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (RGPD), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 04.05.2016, in conditiile si limitele prevazute de legislatia in materia protectiei datelor cu caracter personal si nu numai, astfel:
 1. dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal
 2. dreptul de retragere a consimtamantului
 3. dreptul la rectificarea datelor
 4. dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul la portabilitatea datelor
 7. dreptul de opozitie;
 8. dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 9. dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care au fost incalcate.
 • Pentru exercitarea dreptului de opozitie, clientul va adresa o cerere catre Credius IFN SA la adresa dpo@credius.rosau Strada Aviator Popisteanu nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei.
 • Am luat cunostinta de prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD) si despre drepturile mele in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o solicitare scrisa, datata si semnata catre Credius IFN SA, insotita de o copie a actului de identitate, dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.
 • Am luat cunostinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, Credius IFN SA nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus.
 • Inteleg ca prin retragerea consimtamantului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuata inainte de momentul retragerii acordului.
 • Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre Credius IFN SA, in atentia respnsabilului cu protectia datelor, la adresa de corespondenta/contact dpo@credius.rosau strada Aviator Popisteanu nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat in prezentul acord.

DA[ ] NU[ ] sunt de acord ca Destinatarul sa consulte si sa prelucreze informatiile si datele mele cu caracter personal din bazele de date ale ANAF.

Inteleg si accept ca dezacordul meu (raspunsul NU), conduce la imposibilitatea Credius IFN SA de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informatiile de la lit. A. In consecinta, inteleg si accept sa fac dovada veniturilor in modalitatile prevazute de lege, asa cum imi sunt solicitate de catre institutia financiara nebancara.